Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

  1. Objednaním tovaru kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 11 a ostatných ustanovení zákona c. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v ekonomických a informačných systémoch predávajúceho a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.
  2. Predávajúci (prevádzkovateľ v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) je oprávnený spracovávať nasledovné osobné údaje kupujúceho (dotknutá osoba v zmysle zákona o ochrane osobných údajov):

                     1. priezvisko
                     2. meno

                     3. titul
                     4. vedecká hodnosť
                     5. dátum narodenia
                     6. rodné číslo
                     7. číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, doba platnosti OP/pasu
                     8. adresu trvalého pobytu
                     9. adresu prechodného bydliska
                   10. telefónne číslo: pevná linka/mobil
                   11. e-mailová adresa
                   12. ostatné osobné údaje potrebné na dosiahnutie účelu týchto VOP, kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo (ďalej len „osobné údaje“).

  1. Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté kupujúcim výlučne za účelom plnenia podmienok zmluvy, za účelom spracovania objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami.
  2. Predávajúci nevydá osobné údaje kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov a/alebo sprostredkovateľov predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodania tovaru.
  3. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi spotrebiteľa v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov.
  4. Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich zákonom vymedzených osobných údajov za účelom priameho marketingu predávajúceho po dobu desiatich rokov, a to len v prípade, ak kupujúci zvolí túto možnosť pri vypĺňaní náležitostí záväznej objednávky (prostredníctvom možnosti „Chcem odoberať newsletter“, resp. „Chcem sa zaregistrovať“). Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.
  5. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že všetky skutočnosti a informácie, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s touto zmluvu ako aj pri všetkých ďalších právnych vzťahoch súvisiacich s touto zmluvou podliehajú obchodnému tajomstvu.

 

Ak máte akékoľvek otázky - kontaktujte nás na: 0948 919 500 alebo obchod@daylong.sk.

 

 

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.